Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Thijs Pensioenconsultants niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico.

De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Thijs Pensioenconsultants is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Thijs Pensioenconsultants heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Thijs Pensioenconsultants  verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Thijs Pensioenconsultants, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle  op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thijs Pensioenconsultants of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Thijs Pensioenconsultants wijst u er nadrukkelijk op, dat als u e-mailberichten naar ons stuurt, u het risico aanvaardt dat deze berichten door derden onderschept of misbruikt kunnen worden.

Thijs Pensioenconsultants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Thijs Pensioenconsultants of aan u wordt gezonden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  • misbruik van deze internetsite
  • verlies van gegevens
  • het downloaden of  gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.