Artikel  1  . Algemeen

1.1       In de onderstaande algemene voorwaarden wordt als Wederpartij, die partij beschouwd, in wiens opdracht, c.q. ten behoeve van wie  werkzaamheden, dan wel diensten, door Uitsigt BV, handelend onder Thijs Pensioenconsultants, gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen AT, als opdrachtnemer worden uitgevoerd/verricht.

1.2       Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op ieder aanbod van AT en derhalve op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, c.q. alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten.

1.3       Iedere uitvoering van een opdracht wordt verondersteld te zijn voorafgegaan door een op enig moment door AT aan Wederpartij gedaan of aan Wederpartij bekend zijnd aanbod, van welk aanbod de onderhavige voorwaarden deel uitmaken, die, door het verstrekken van een opdracht, mede geacht worden te zijn aanvaard.

1.4       Algemene voorwaarden van Wederpartij of derden worden, voor zover deze afwijkende bedingen bevatten van die van AT, door laatstgenoemde nimmer aanvaard.

1.5       Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 . Werkzaamheden

2.1       AT is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Wederpartij alle door AT verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door AT gewenst, heeft verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AT verstrekte gegevens en informatie en verplicht zich ertoe AT onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die, in verband met de uitvoering van de opdracht, van belang kunnen zijn. Extra kosten, c.q. risico’s, ontstaan doordat Wederpartij de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen ten laste van Wederpartij.

2.2       AT verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar verstrekte informatie, met uitzondering van de situatie waarin het belang van openbaarmaking van deze informatie, naar het oordeel van AT gerechtvaardigd is.

2.3       De tussen AT en Wederpartij gesloten overeenkomsten behelzen  inspanningsverbintenissen.

2.4       Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

2.5       De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij AT, na met in achtneming van de wettelijke voorschriften  schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen, verwijtbaar tekort schiet in de nakoming van haar (AT) verplichtingen.

2.6       AT kan de overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, opzeggen, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. Wederpartij is deswege het, tot het moment van opzegging, naar evenredigheid vast te stellen deel van het honorarium en de gemaakte kosten aan AT verschuldigd.

2.7       Tenzij de opdracht door een natuurlijk persoon, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf is verstrekt, kan Wederpartij de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

2.8       De intellectuele eigendom van alle vruchten van de geest, voor zover niet aan derden toekomen, komt toe aan AT. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AT is het gebruik, in de ruimste zin des woords, van bedoelde producten verboden. In geval van overtreding zal de gebruiker schadeplichtig ten opzichte van AT zijn.

Artikel  3. Reclames

3.1       Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie (respectievelijk de factuur), waarover Wederpartij reclameert, dan wel, indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan AT te worden kenbaar gemaakt.

3.2       Een reclame schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op, behoudens voor zover AT aan Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

3.3       In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft AT de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Wederpartij reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

3.4       Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Wederpartij uit welken hoofde ook jegens AT in verband met het verrichten van werkzaamheden door AT na één jaar vanaf het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van enig gebrek.

Artikel 4 . Betaling

4.1       Voldoening van het aan AT verschuldigde dient in Euro’s te hebben plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Aan Wederpartij komt nimmer het recht toe van korting of verrekening. Vanaf de datum waarop Wederpartij in verzuim komt, kan AT aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente.

4.2       Voorts maakt AT aanspraak op vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten, voortvloeiend c.q. samenhangend met het (doen) incasseren van een vordering op Wederpartij, daaronder begrepen de door haarzelf daaraan te besteden tijd, terwijl daarenboven alle gerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij komen, meer speciaal voor zover deze kosten een rechterlijke proceskostenveroordeling overschrijden.

4.3       AT behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien daartoe naar het oordeel van AT aanleiding bestaat, van Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en zekerheidsstelling te verlangen, bij gebreke waarvan AT de nakoming van verplichtingen kan opschorten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1       AT is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door AT van de zorgvuldigheid, en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat AT voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

5.2       AT kan op geen enkele wijze door Wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met diensten van door AT ingeschakelde derden, zij het dat AT Wederpartij zo mogelijk de nodige inlichtingen zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

5.3       Wederpartij vrijwaart AT voor welke aanspraken dan ook van derden tegenover wie AT zich niet op de onderhavige algemene voorwaarden kan beroepen.

Artikel 6 . Rechts- en forumkeuze

6.1       Op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en AT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2       Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar AT gevestigd is.

6.3       In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Wederpartij en AT kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

.