Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 113/2002
1.2 In de onderstaande algemene voorwaarden wordt als Wederpartij, die partij
beschouwd, in wiens opdracht, c.q. ten behoeve van wie werkzaamheden, dan wel
diensten, door Adviesbureau Thijs Pensioenconsultants, gevestigd te Waddinxveen,
hierna te noemen AT, als opdrachtnemer worden uitgevoerd/verricht.
1.3 Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op ieder aanbod
Van AT en derhalve op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, c.q. alle
daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten.
1.4 Iedere uitvoering van een opdracht wordt verondersteld te zijn voorafgegaan door
een op enig moment door AT aan Wederpartij gedaan of aan Wederpartij bekend zijnde
aanbod, van welk aanbod de onderhavige voorwaarden deel uitmaken, die, door het
verstrekken van een opdracht, mede geacht worden te zijn aanvaard.
1.5 Algemene voorwaarden van Wederpartij of derden worden, voor zover deze
afwijkende bedingen bevatten van die van AT, door laatstgenoemde nimmer
aanvaard.
1.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het
overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld
worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding
zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 . Werkzaamheden

2.1 AT is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Wederpartij
alle door AT verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door AT
gewenst, heeft verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AT verstrekte gegevens en
informatie en verplicht zich ertoe AT onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die, in verband met de uitvoering van de opdracht, van belang
kunnen zijn. Extra kosten, c.q. risico’s, ontstaan doordat Wederpartij de verlangde
gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen ten
laste van Wederpartij.
2.2 AT verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar verstrekte informatie, met
uitzondering van de situatie waarin het belang van openbaarmaking van deze
informatie, naar het oordeel van AT gerechtvaardigd is.
2.3 De tussen AT en Wederpartij gesloten overeenkomsten behelzen
inspanningsverbintenissen.
2.4 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale
termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
2.5 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij AT, na met in
achtneming van de wettelijke voorschriften schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en
haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen, verwijtbaar tekort
schiet in de nakoming van haar (AT) verplichtingen.
2.6 AT kan de overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, opzeggen,
zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. Wederpartij is
deswege het, tot het moment van opzegging, naar evenredigheid vast te stellen deel
van het honorarium en de gemaakte kosten aan AT verschuldigd.
2.7 Tenzij de opdracht door een natuurlijk persoon, anders dan in de uitoefening van een
beroep of bedrijf is verstrekt, kan Wederpartij de overeenkomst niet tussentijds
opzeggen.
2.8 De intellectuele eigendom van alle vruchten van de geest, voor zover niet aan derden
toekomen, komt toe aan AT. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van AT is het gebruik, in de ruimste zin des woords, van bedoelde
producten verboden. In geval van overtreding zal de gebruiker schadeplichtig ten
opzichte van AT zijn.

Artikel 3. Reclames

3.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient,
op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 7 dagen na de verzenddatum van
de stukken of informatie (respectievelijk de factuur), waarover Wederpartij reclameert,
dan wel, indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan AT te
worden kenbaar gemaakt.
3.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op, behoudens voor
zover AT aan Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de reclame
gegrond acht.
3.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft AT de keuze tussen aanpassing
van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Wederpartij reeds
betaald honorarium naar evenredigheid.
3.4 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten van Wederpartij uit welken hoofde ook jegens AT in verband met
het verrichten van werkzaamheden door AT na één jaar vanaf het moment waarop
Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van enig
gebrek.

Artikel 4 . Betaling.

4.1 Voldoening van het aan AT verschuldigde dient in Euro’s te hebben plaatsgevonden
binnen veertien dagen na de factuurdatum. Aan Wederpartij komt nimmer het recht
toe van korting of verrekening. Vanaf de datum waarop Wederpartij in verzuim komt,
kan AT aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente.
4.2 Voorts maakt AT aanspraak op vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten,
voortvloeiend c.q. samenhangend met het (doen) incasseren van een vordering op
Wederpartij, daaronder begrepen de door haarzelf daaraan te besteden tijd, terwijl
daarenboven alle gerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij komen, meer
speciaal voor zover deze kosten een rechterlijke proceskostenveroordeling
overschrijden.
4.3 AT behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van een opdracht,
indien
daartoe naar het oordeel van AT aanleiding bestaat, van Wederpartij gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling en zekerheidsstelling te verlangen, bij gebreke waarvan AT de nakoming van
verplichtingen kan opschorten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 AT is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover
deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door AT van de zorgvuldigheid, en
het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium
dat AT voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij
opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere
beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag
over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier
bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
5.2 AT kan op geen enkele wijze door Wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de
schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in
verband staande met diensten van door AT ingeschakelde derden, zij het dat AT
Wederpartij zo mogelijk de nodige inlichtingen zal verschaffen om verhaal te zoeken
op die derde.
5.3 Wederpartij vrijwaart AT voor welke aanspraken dan ook van derden tegenover wie
AT zich niet op de onderhavige algemene voorwaarden kan beroepen.

Artikel 6 . Rechts- en forumkeuze.

6.1 Op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en AT is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
6.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar AT gevestigd is.
6.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Wederpartij en AT kiezen
voor een andere wijze van geschillenbeslechting